Projekty materskej školy

 
,, S Technikou do záhrady"
 
         ďalší projekt s podporou nadácie 
 
 

Cieľ projektu:

Podporiť rozvoj technického myslenia u detí vytvorením rôznych zábavných stanovíšť v areáli školského dvora s využitím spontánnej aj riadenej hry

Cieľová skupina:

Deti vo veku 3-6 rokov

Očakávané prínosy projektu:

    ·

Zmysluplne využiť školský dvor na realizáciu aktivít súvisiacich s overovaním osvojených vedomostí v oblasti riešenia jednoduchých technických  problémov

Hravou formou rozvíjať u detí  schopnosť  riešiť problémové úlohy, pozorovať, myslieť kreatívne, argumentovať                          

Priaznivo ovplyvniť vzájomnú komunikáciu, sebadisciplínu a kooperáciu

 
 
  ...realizácia projektu ,, S technikou do záhrady"....
 
 
    Postupne sme začali s prípravou zábavných stanovíšť v areáli školského dvora.
 
 

,, Malá technická univerziáda v MŠ" 

 
 
 

Už po tretíkrát vďačíme grantovému programu Projekty zamestnancov Nadácie Volkswagen a osobnej podpore  pána Leonarda Topľanského za získanie finančnej podpory na zrealizovanie projektu ,, S technikou do záhrady“. Cieľom nášho projektu bolo podporenie technického myslenia u detí vytvorením rôznych zábavných stanovíšť v areáli školského dvora. Dňa 5.10.2018 sa deti na školskom dvore premenili na malých technikov a plnili úlohy ,, Malej technickej univerziády“. Hravou formou riešili problémové úlohy, overovali svoje predpoklady. Na záver univerziády sa školským dvorom niesla pieseň ,, My sme šikovné líštičky...“.  Slová ,,Ďakujeme“  od detí  našej materskej školy patria všetkým, ktorí prispeli k naplneniu nášho cieľa a to: Nadácii Volkswagen, pánovi Leonardovi Topľanskému, Mestu Tvrdošín, Občianskemu združeniu Kráľovská koruna, rodičom, starým rodičom a pani učiteľkám.

 
  
 
 
 

V priestoroch materskej školy máte možnosť prostredníctvom vytvorenej nástenky nahliadnuť do uvedeného projektu.

 
 
 
 
Technika hrou od materských škôl
 

Získaním finančnej podpory z Nadácie Volkswagen sme sa stali súčasťou vzdelávania pre učiteľov materských škôl pod názvom Technika hrou od materských škôl, ktorého cieľom je podpora technického vzdelávania pomocou aplikácie všeobecne uznávanej výskumne ladenej koncepcie vzdelávania do každodenných aktivít. Naša materská škola,tak disponuje metodickým materiálom a pomôckami potrebnými na realizaciu jednotlivých pokusov. Môžeme povedať, že získaním fiančnej podpory a možnosti byť súčasťou daného vzdelávania umožňuje deťom prístup k netradičným formám poznávania okolitého sveta.

 
 
 

Ďakujeme  Nadácia Volkswagen Slovakia ...

                    

      ...takto sme projekt zrealizovali....

 

Už po druhýkrát vďačíme grantovému programu Projekty zamestnancov Nadácie Volkswagen a osobnej podpory pani Topľanskej za získanie finančnej podpory na zrealizovanie projektu "Detský svet vedy a techniky". Nosnou ideou nášho projektu bolo vytvorenie centier Dielňa a Pokusy, kde pomocou zakúpenej techniky, materiálov a hračiek si deti rozvíjajú špecifické manuálne zručnosti a základné spôsobilosti vedeckej práce. Počas dvoch dní 19. 01. a 26.01. 2018 sa deti ocitli v prvý deň v roli konštruktérov Volkswagen autíčok z rôznych materiálov, pričom vyskúšali aj ich technické môžnosti na naklonenej rovine, hľadali spôsob fungovania ozubených koliesok a vytvárali vlastné závery zo zistených skutočností. Druhý deň sa niesol v duchu hokusov a pokusov, kde pozorovali zmeny skupenstvá vody, vonkajšiu a vnútornú teplotu. Zdôraznili sme zmiešaním a následnou filtráciou hmôt a tekutín environmantálne cítenie detí so zameraním na znečisťovanie vody, pôdy, ovzdušia z výfukov áut. Nechýbali ani severné a južné póly magnetov, ktoré sa buď priťahovali alebo odpudzovali.

Vďaka Nadácii Volkswagen, pani učiteľkám, podpore rodičov , zakúpeným pomôckam a samotným deťom sme mohli a aj každodenne môžeme objavovať záhady fungovania vedy, techniky a byť technicky zručnými kutilmi.

                                                 

Konštruktéri Volkswagen autíčok

  
 
   

Volkswagen vedci v ľadovom kráľovstve

     
     

Popoludnie s rodičmi

 
     Náš projekt sme doplnili o zábavné popoludnie s rodičmi.
 
    
 
 
 V priestoroch materskej školy máte možnosť prostredníctvom vytvorenej nástenky nahliadnuť do uvedeného projektu.
 
   
   

Nadácia Volkswagen opäť pomôže našej materskej škole!!!

Technický projekt " Deský svet vedy a tehniky"

Na základe žiadosti o grant na podporu projektu " Detský svet vedy a techniky" sa nadácia Volkswagen pozitívne vyjadrila a podporila našu žiadosť, čím sme získali finančnú podporu na rozvoj tehnického myslenia a zručností u detí našej materskej školy.

Cieľ projektu:

Vytvoriť v triedach centrá aktivít „Dielňa“ a „Pokusy“, čím vytvoríme tvorivé prostredie na rozvíjanie špecifických manuálnych zručností a základných spôsobilostí vedeckej práce u detí

 Cieľová skupina:

Deti vo veku 3-6 rokov

Priebeh realizácie projektu:

19. január 2018           Povolania – konštruktéri, dizajnéri, opravári

26. január 2018           Volkswagenníky v ľadovom kráľovstve

Očakávané prínosy projektu:

 • Hravou formou si na elementárnej úrovni deti osvoja technické a vedecké myslenie využiteľné v reálnom živote
 • Zážitkovým učením, manipuláciou s reálnymi predmetmi ako aj hračkami nadobudnú veku primerané poznatky, ktoré vytvoria základ pre vyššie vzdelávanie
 • Intenzívnejšie sa rozvinú vyššie kognitívne funkcie, ako sú : pamäť a myslenie
 • Získajú základy ekonomického správania a bezpečnosti pri práci
 

 

Dopravný projekt ,, S líštičkou na cestách"

 
Nadácia Volkswagen Slovakia schválila našu žiadosť o grant na podporu projektu ,,S líštičkou na cestách" v rámci grantového programu Projekty zamestnancov.

Cieľ projektu:

Vytvoriť dopravné ihrisko, na  ktorom si prostredníctvom zážitkového učenia deti osvoja správanie sa na cestách a pri dopravných situáciách

 Cieľová skupina:

Deti vo veku 3-6 rokov

Priebeh realizácie projektu:

 • Príprava plochy detského ihriska na školskom dvore  1.9.-15.9.2017
 • Týždenný projekt: ,, Bezpečne v našom meste"        18.9.-22.9.2017
 • Nácvik správneho prechádzania cez cestu, správneho jazdenia na detských dopravných prostriedkoch  18.9.-26.10.2017
 • Využitie digitálnych učebných pomôcok, hier s dopravnou tematikou   18.9.-26.10.2017
 • Denný projekt: Cesta nie je ihrisko, ukážka dopravných situácií na detskom dopravnom ihrisku  26.10.2017

Očakávané prínosy projektu:

 • hravou formou zvýšiť povedomie o základoch pohybu na kominikáciách
 • správne prechádzanie cez komunikáciu
 • osvojenie si dopravných značiek
 • získať základy ekologického cítenia využiteľného v doprave
 • význam práce polície pre účastníkov cestnej premávky
 

Príprava plochy detského ihriska  

 
 
        
       

Sen sa stal skutočnosťou 

 
 
 

 

 

   

 

28.9.2017  SME SLÁVNOSTNE OTVORILI DOPRAVNÉ IHRISKO

 
 

 

Nadácia Volkswagen pomáhala aj u nás            

 

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov  Nadácie Volkswagen a osobnej podpory pána L. Topľanského získala naša materská škola prostriedky na realizovanie dopravného projektu S líštičkou na cestách. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť dopravné ihrisko, na ktorom si prostredníctvom zážitkového učenia deti osvoja správanie na cestách a pri dopravných situáciách. Do prípravných prác sa zapojil pedagogickí kolektív a rodičia detí navštevujúcich materskú školu. Ruku k dielu priložila aj firma Visteon Námestovo, ktorá poskytla farby a materiál na maľovanie ihriska. Ďalší týždeň sa v materskej škole veselo pracovalo v duchu týždenného projektu ,, Bezpečne v našom meste“ a navštívili nás aj členovia dopravnej polície z PZ v Dolnom Kubíne.

A tak sme dňa 28.9. 2017 za prítomnosti zástupcu firmy Volkswagen L. Topľanskéko, zástupcov mesta Mgr. V. Jančekovej a Mgr. A. Čelkovej slávnostne otvorili naše vysnívané dopravné ihrisko. Na začiatok deti z celej materskej školy zatancovali veselý tanec a zarecitovali báseň ,, Križovatka“. Po úvodných slovách pani riaditeľky materskej školy a zástupkyne mesta slávnostnú pásku prestrihli hostia za asistencie detí. No a potom sa už na ihrisku ozývala pieseň ,,Tú, tú, tú, auto je už tu...“ a dopravné ihrisko sa zaplnilo rôznymi dopravnými prostriedkami.

Veľké ĎAKUJEME od detí  na záver nášho slávnostného otvorenia patrilo všetkým, ktorí prispeli k naplneniu nášho cieľa a to: Nadácii Volkswagen, Mestu Tvrdošín, firme Visteon Námestovo, rodičom a pani učiteľkám.