Informácie o nás

    Materská škola, Oravské nábrežie 142  sa nachádza  v blízkosti centra mesta pri rieke Orava. Do priestorov bývalých detských jaslí sme sa presťahovali v roku 1991. Materská škola je štvortriedna a zabezpečuje niekoľkoročnú dochádzku detí do materskej školy s možnosťou celodennej formy výchovy a vzdelávania. V prípade záujmu rodičov/ zákonných zástupcov/ poskytujeme možnosť  poldennej formy výchovy a vzdelávania pre deti, ktorých rodičia o to požiadajú. Do triedy  spravidla zaraďujeme deti rovnakého veku. Predškoláci a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou sú zaradené v samostatnej triede. Tretia trieda je zmiešaná, čo ovplyvňuje počet predškolákov v danom ročníku. Deti zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začleňujeme do bežnej triedy, ak má takéto dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

    Materská škola je umiestnená v jednopodlažnej budove s dvomi vstupnými vchodmi do budovy: vchod č.1 -od hlavnej brány, vchod č.2 –od malej brány. Uprostred budovy sa nachádza školská kuchyňa, ktorá má samostatný vchod z boku budovy. V časti budovy od hlavnej brány sú na prízemí dve šatne, šatne pre zamestnancov, sklad učebných pomôcok, 2.trieda, sociálne zariadenia a spoločná jedáleň, v ktorej je podávaná strava v dvoch turnusoch podľa organizačného rozpisu. Tu sa nachádzajú aj sklady pre kuchyňu a výdajňa jedla. Na poschodí sa nachádza 3.trieda, kancelária vedúcej školskej jedálne, sociálne zariadenie a sklad telocvičného náradia. V časti budovy od malej brány sú na prízemí dve šatne, 1.trieda a sociálne zariadenia. Na poschodí sa nachádza 4.trieda, kancelária riaditeľky materskej školy, sociálne zariadenie, spálňa pre 2 a 4 triedu, telocvičňa.

    K budove materskej školy patrí oplotený areál školskej záhrady so zariadením: preliezačky, vláčik, kolotoč, hojdačky, oddychová zóna –lavičky. Vykurovanie MŠ a prípravu teplej vody zabezpečuje vlastná kotolňa. 

Od roku 2002 je našim zriaďovateľom mesto Tvrdošín.

 

Poslanie výchovy a vzdelávania v materskej škole upravuje zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ktorého:                                                                                                                              

,, Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.“

Predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu ,, Rok v kráľovskom meste“ 

                                                                                

 

Vízia materskej školy

,, Vytvoriť pre deti takú materskú školu, ktorá podporuje zvedavosť, túžbu po poznaní a z ktorej sa deťom nechce ísť domov. "

 

Strategické ciele

o   Rozvíjať a podporovať u detí  jedinečnosť, zdravé sebavedomie a sebaistotu

o   Podporiť nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa

o   Viesť deti ku kooperácii v skupine pri riešení úloh

o   Spoznávaním  histórie a kultúry mesta, regiónu podporiť formovanie lokálneho, regionálneho  povedomia u detí

o   Formovať u detí pozitívny vzťah k prírodnému bohatstvu mesta cez vlastné spoznávanie okolitej prírody

o   Prostredníctvom  remesiel viazaných na históriu mesta posilniť národné povedomie

o   Vnímaním a pozorovaním výtvarného /galérie a výtvarný umelci mesta / a literárneho umenia prirodzene rozvíjať osobnosť dieťaťa

o   Prakticky zoznamovať deti s ľudovými tradíciami mesta na základe vlastného prežívania / jarmok, fašiangový karneval, topenie Moreny.../

o   Organizovaním tvorivých dopoludní a popoludní rozvíjať zručnosti, umelecké cítenie detí  v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi

o   Uskutočňovaním turistických vychádzok do okolia, športových olympiád a športových dopoludní  rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom

o   Zapájaním rodičov do športových aktivít školy podporiť u detí rozvíjanie kladného vzťahu k športu