Poplatky

    V zmysle Zákona č. 245/2008 MŠ SR  o výchove a vzdelávaní  je rodič dieťaťa povinný platiť príspevok na úhradu neinvestičných nákladov. Náš zriaďovateľ Mesto Tvrdošín v zmysle VZN č. 4/2016 určil výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 12 € mesačne. Poplatok neuhrádza dieťa, ktoré má  jeden rok pred plnením povinnej  školskej dochádzky  (predškoláci) a ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.