Štatút rady školy

29.03.2016 11:54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

 

 

 

 

 

 

Úvod

V súlade s § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., sa vydáva tento štatút rady školy

 

Čl.1

Všeobecné ustanovenia

Štatút rady školy je základným normatívno-organizačným predpisom rady školy. Upravuje úlohy rady školy, rokovania rady školy, vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy a zriaďovateľovi, práva, povinnosti a zodpovednosť členov rady školy, pravidlá volieb a spôsob doplňovania jej členov.

 

 

Čl. II

Pôsobnosť a poslanie rady školy

Ø  Rada školy sa zriaďuje pri Materskej škole 1, Oravské nábrežie 142, 027 44 Tvrdošín

 

Ø  Sídlo rady školy je zhodné so sídlom materskej školy, pri ktorom je zriadená.

 

 

Ø  Rada školy je zriadená dňom.....06.2016, kedy bola podpísania zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy konaného ..........06.2016 zriaďovateľom. Jej funkčné obdobie končí ......06.2016.

 

Ø  Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

 

 

Ø  Rada školy plní  funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky

 

Čl. III

Činnosť rady školy

 

Ø  Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci MŠ.

 

Ø  Rada školy:

·         Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa MŠ

·         navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa MŠ, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods.8 písm. b) až d) zákona 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

·         vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy,

·         k návrhu na zrušenie školy

·         ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596/2003 Z. z.:

o    k návrhu na počty prijímaných detí

o    k návrhu školského vzdelávacieho programu

o    k návrhu rozpočtu

o    k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

o    k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ, jej výsledkoch a podmienkach

o    k správe o výsledkoch hospodárenia

o    ku koncepčnému zámeru rozvoja školy

 

Ø  Rada školy  vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:

·         posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov

·         odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

·         návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy

·         ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, požiada radu školy o predloženie návrhu na nového kandidáta

·         ak rada školy predloží návrh na kandidáta na vymenovanie riaditeľa po druhom výberovom konaní, ktorý nespĺňa kritériá zriaďovateľa podľa výchovného zamerania školy, riaditeľa vymenúva zriaďovateľ.

 

 

Čl. IV

Zloženie rady školy

Ø  Rada školy má 7 členov

 

Ø  Členmi rady školy sú:

·         4 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami MŠ

·         1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov za MŠ,

·         1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov za MŠ, 

·         1 delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Ø  Členom rady školy nemôže byť riaditeľ a zástupca MŠ

 

 

 

Čl. V

Spôsob voľby členov rady školy

 

Ø  Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a vyhlášky č. 230/2009 Z. z., ktorá upravuje vyhlášku č. 291/2004 Z. z.

 

Ø  Členov rady školy volia spomedzi seba pedagogickí zamestnanci školy, nepedagogickí zamestnanci školy a rodičia žiakov školy.

 

 

Ø  Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov detí navštevujúcich materskú školu.

 

Ø  Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov materskej školy.

 

 

Ø  Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov materskej školy.

 

Ø  Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje

 

Ø  Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy  môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členstvo v rade školy je čestné a výkon funkcie nezastupiteľný.

 

Ø  Členstvo v rade školy zaniká:

·         uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

·         písomným vzdaním sa členstva,

·         ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu,

·         ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,

·         ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy, členstvo bude ukončené k 31.08. príslušného roku

·         odvolaním člena, ktorého deleguje zriaďovateľ,

·         obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony;

·         úmrtím alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

 

Ø  Členstvo v rade školy sa pozastavuje:

·         Dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy, členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania

·         Pri potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii

 

Ø  Nový člen rady školy musí byť zvolený, resp. delegovaný najneskôr do 20 dní po skončení funkčného obdobia, alebo po zániku členstva člena rady školy, ktorého má nahradiť.

 

 

 

Čl. VI

Doplnenie členov rady školy

 

Ø  V prípade zániku členstva v rade školy predseda rady školy doplní (kooptuje) chýbajúcich zástupcov do rady školy tak, že na ich miesto nastúpi náhradný člen, ktorým je ten, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.

 

Ø  Doplnenie člena rady školy podľa tohto článku je vždy len do doby funkčného obdobia rady školy s tým, že mandát tohto člena skončí v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy ako celku.

 

Ø  V prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy je predseda rady školy povinný do 30 dní iniciovať doplnenie členov do rady školy a v súčinnosti s riaditeľom školy a zriaďovateľom písomne dohodne so zástupcami príslušnej zložky voliteľov termín, dokedy má zložka voliteľov delegovať alebo zvoliť nových zástupcov za člena rady školy.

 

Ø  V prípade pozastavenia členstva, rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa v pôvodnom zložení bez člena, ktorému bolo pozastavené členstvo

 

Ø  Pri doplňujúcich voľbách nie je potrebné, aby zriaďovateľ zverejňoval výzvu na doplňujúce voľby do rady školy.

 

 

 

Čl. VII

Práva a povinnosti člena rady školy

 

Ø  Člen má právo:

·         voliť a byť volený,

·         navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

·         byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

·         hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

·         predkladať na rokovanie rady školy/školského zariadenia vlastné námety, prípadne materiály

·         byť opäť volený do rady školy po uplynutí funkčného obdobia

·         vzdať sa členstva

 

Ø  Člen rady školy je povinný

·         Zúčastňovať sa na zasadnutí rady školy. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy, podľa tohto štatútu. Predseda rady školy túto skutočnosť oznámi zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje.

·         Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

·         Pravidelne informovať o činnosti rady školy zložky voliteľov, ktoré ho do rady školy zvolili alebo delegovali.

·         Dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a tento štatút.

 

Ø  Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy (pedagogickou radou, metodickým združením). Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy.

 

Čl. VIII

Ustanovujúce zasadnutie a voľba  predsedu rady školy

 

Ø  Nová rada školy musí byť ustanovená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia existujúcej rady školy

 

Ø  Na čele rady školy je predseda, ktorého na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolí rada školy zo všetkých členov.

 

Ø  Voľba predsedu rady školy sa môže uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady školy. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina členov rady školy riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom nie je podmienka nadpolovičná väčšina členov rady školy. Opakovaná voľba sa môže uskutočniť aj v ten istý deň.

 

Ø  Predseda rady školy sa volí tajným hlasovaním, alebo dohodou.

 

Ø  Pri tajnom hlasovaní je platný volebný lístok ten, na ktorom je krúžkom označený iba jeden kandidát.

 

Ø  Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch.

 

Ø  Predsedom rady školy je zvolený kandidát, ktorý vo voľbách získal nadpolovičný počet hlasov členov rady školy. Ak táto podmienka nie je splnená, pokračuje sa vo voľbách až do  zvolenia predsedu rady školy.

 

Ø  Riaditeľ školy zabezpečí z ustanovujúceho zasadnutia rady školy vyhotovenie zápisnice. Zápisnica obsahuje:

 

·         Opis priebehu a výsledky volieb

·         Mená a priezviská členov rady školy

·         Meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy

 

Ø  Prílohu zápisnice tvoria:

·         Prezenčné listiny voličov

·         Kópia výzvy zriaďovateľa o voľbách do rady školy

·         Zápisnica o voľbe členov do rady školy

 

Ø  Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia podpisuje zvolený predseda rady školy a najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia ju zašle zriaďovateľovi.

 

Ø  Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom školy.Čl. IX

Práva a povinnosti  predsedu rady školy

 

Ø  Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

 

Ø  Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie rady školy podpredseda, alebo iný, ním poverený člen rady školy.

Ø  Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda

 

Ø  Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

 

Ø  Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.

 

Ø  Predseda rady školy informuje riaditeľa o pláne zasadnutí rady školy na príslušný kalendárny rok.

 

 

Ø  Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

 

Ø  Výročná správa obsahuje:

·         prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy

·         zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka;

·         ďalšie údaje určené radou školy

 

Ø  Predseda rady školy je povinný najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania predložiť zriaďovateľovi návrh na vymenovanie riaditeľa.

 

Ø  Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy. Všetky dokumenty rady školy uchováva predseda rady školy, kým nedôjde k ich archivácii podľa postupu upraveného registratúrnym poriadkom školy.

 

 

Ø  Ak predsedovi rady školy zanikne členstvo v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia, je povinný preukázateľným spôsobom odovzdať dokumentáciu týkajúcu sa rady školy novému predsedovi rady školy do 10 dní po jeho zvolení.

Ø  Ak si člen rady školy neplní povinnosti podľa štatútu, predseda rady školy oznámi túto skutočnosť zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen zastupuje.

 

Ø  Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

 


Čl. X

Odvolanie predsedu rady školy

Ø  Predsedu rada školy môže odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov:

·         ak sa dokáže, že koná v rozpore so všeobecne záväznými predpismi a ustanoveniami,

·         ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu,

·         ak nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 mesiacov.

 

Ø  Predsedu rada školy odvolá:

·         ak o to sám požiada,

·         ak bol právoplatne odsúdený.

 

Ø  V prípade odvolania alebo zániku členstva predsedovi rady školy pred uplynutím funkčného obdobia preberá do zvolenia nového predsedu rady školy v plnom rozsahu jeho kompetencie podpredseda rady školy.

 

Ø  Doplnenie nového člena ako aj voľbu nového predsedu rady školy zabezpečí podpredseda rady školy.

 

Ø  Nový predseda rady školy musí byť zvolený najneskôr do 30 dní.

 

Ø  Predsedu rady školy zvolia jej členovia obdobným spôsobom, ako pri voľbe predsedu rady školy na ustanovujúcom zasadnutíČl. XI

 

Vzťahy rady školy k riaditeľovi, zriaďovateľovi a iným orgánom miestnej štátnej samosprávy

 

 

Ø  Rada školy prerokúva so zriaďovateľom a riaditeľom školy:

 

·         koncepciu rozvoja školy,

·         návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených obvodným úradom,

·         materiálno-technické podmienky na činnosť školy,

·         personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy,

·         požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole a spôsob úhrady nákladov zvýšených z týchto dôvodov,

·         správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školy.

 

Ø  Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia alebo ich časti aj ďalšie osoby, najmä riaditeľa školy, jeho zástupcov, ďalších zamestnancov školy, rodičov, žiakov ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokovávaná problematika týka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

 

Ø  Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy – pedagogickou radou, predmetovými komisiami a metodickými združeniami. Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy.

Ø  Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy/ príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

Ø  Návrh na vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

 

 

Čl. X

Pravidlá rokovania rady školy

 

Ø  Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých  jej členov.

 

Ø  Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady školy.

 

 

Ø  Každý člen rady školy má jeden hlas.

 

Ø  Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne. Pozvánky zabezpečuje predseda rady školy.

 

 

Ø  Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

 

Ø  V prípade, že predseda rady školy nemôže zasadnutie riadiť osobne, zasadnutie riadi podpredseda alebo iný, predsedom rady školy vopred poverený člen.

 

 

Ø  O priebehu každého zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica najneskôr do 3 dní od ukončenia zasadnutia. Zápisnica obsahuje program zasadnutia, skutočnosti týkajúce sa zasadnutia, prijaté závery a uznesenia, spôsob a výsledky hlasovania. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina podpísaná prítomnými členmi rady školy a hosťami zasadnutia. Zápisnica musí byť riadne očíslovaná, podpísaná predsedom rady školy, zapisovateľom a overovateľom.

 

 

Čl. XI

Vypracovanie a schválenie štatútu rady školy

 

Ø  Za vypracovanie štatútu rady školy zodpovedá predseda rady školy.

 

Ø  Predseda rady školy oboznámi členov rady školy s návrhom štatútu ešte pred jeho schvaľovaním.

 

Ø  Člen rady školy sa slobodne vyjadruje k návrhu štatútu a jeho autorstvo je výsledkom spoločného snaženia všetkých členov rady školy.

 

Ø  Štatút rady školy sa schvaľuje verejným hlasovaním na najbližšom zasadnutí rady školy po jej ustanovení nadpolovičným počtom hlasov prítomných členov rady školy.

 

 

Ø  Platnosť štatútu sa začína dňom jeho schválenia, podpisuje ho predseda rady školy.

 

Ø  Platnosť štatútu je totožná s funkčným obdobím rady školy alebo môže platiť do času schválenia nového štatútu, ak sa o tom dohodnú členovia rady školy.

 

 

Ø  Priebeh schvaľovania štatútu, spôsob a výsledky hlasovania sú podrobne zapísané v zápisnici zasadnutia rady školy, na ktorom bol schválený.

 

Ø  Zmeny v štatúte je možné vykonať iba formou dodatku, ktorý schvaľuje rada školy obdobným spôsobom ako štatút.

 

Ø  Štatút rady školy podlieha archivácii podľa Čl. 9 bod (10).

 

Ø  Štatút rady školy je pre verejnosť prístupný.

 

 

Čl. XIII

Finančné zabezpečenie rady školy

 

Ø  Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

 

Ø  Rada školy/školského zariadenia nemá vlastný majetok.

 

 

 

Čl. XIV

Záverečné ustanovenia

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní Rady školy pri Materskej škole, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín dňa ......... a od tohto dňa nadobúda účinnosť. Týmto sa ruší predchádzajúci štatút Rady školy.

 

 

 

V Tvrdošíne dňa:       

                                            Predseda  rady školy

 

 

—————

Späť