Materská škola

Oravské nábrežie 142
027 44 Tvrdošín
043/532 22 46
mstvrdosin@gmail.com

Dotácia na školskú stravu, zmena od 1.7.2022

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“). V prípade dieťaťa z Ukrajiny, pri posúdení príjmu domácnosti pozri informáciu k poskytovaniu dotácií na stravu pre deti z Ukrajiny;
 • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dieťa bez daňového bonusu“); táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením (v prípade dieťaťa z Ukrajiny je tlačivo k dispozícii v ukrajinskom jazyku). 

 

 

 

                                                                                                                      Podporte naše ,,Občianske združenie Kráľovská koruna" pri nakupovaní v internetových obchodoch bez toho, aby Vás to stálo jediný cent navyše.

 • Ak nakupujete na internete a chcete nás zároveň podporovať, pridajte si do prehliadača tohto pomocníka: https://dobromat.sk/rozsirenie/pridat
 • Tento pomocník pri návšteve internetového obchodu zariadi to, že časť vašej útraty poputuje na podporu našich aktivít
 • Ak si pomocníka nepridáte, je potrebné pred každým nákupom navštíviť stránku https://dobromat.sk
 • Na stránke vyberte obchod v ktorom chcete nakúpiť a naše združenie
 • Následne budete presmerovaní do vybraného internetového obchodu v ktorom môžete nakúpiť
 • Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu príspevok
 • Dobromat ho následne pošle na náš účet a my ho použijeme na našu činnosť

Dôležité je vedieť to, že cena nákupu zostáva rovnaká. Nezáleží na tom, či sa do internetového obchodu dostanete cez Dobromat alebo priamo. Používanie Dobromatu, vás nestojí ani cent navyše. Aj napriek tomu nám však svojím nákupom prispejete sumou vo výške niekoľkých %.

 

 

 

Vítame Vás na webovej stránke našej Materskej školy, Oravské nabrežie 142 v Tvrdošíne.

 

Dozviete sa tu o pripravovaných, ale aj uskutočnených novinkách a aktivitách.

  

Kolektív našej Materskej školy sa na Vás teší v školskom roku 2022/2023

Prajeme Vám a malým ratolestiam, aby v škôlke nachádzali miesto pre úsmev, radosť, hru a mnoho krásne strávených chvíľ so svojimi kamarátmi.

 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU 2022/2023

 Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že školský rok 2022/2023 začína dňa 5. septembra 2023 pondelok

 Prevádzka MŠ je  od 6,10 hod. - do 16,10 hod.

 

Čo potrebuje dieťa do MŠ

Vážení rodičia, tu nájdete informácie Co_potrebuje_dieta_do_MS.doc (27648)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (24069)

 

 

NAŠE ÚSPECHY 2021/2022

Aj tento rok sa naša materská škola zapojila do rôznych výtvarných súťaží pod vedením Mgr. Medveckej. Naše spoločné úsilie detí a pedagógov sa pretavilo do výhry v celoslovenskej výtvarnej súťaži PRAMIENOK 2021 -  vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, pod záštitou ŽSK. Do súťaže sa zapojilo 492 materských škôl s celkovo 904 prácami. Na našu veľkú radosť a prekvapenie, sa v kategórii detí do 5 rokov umiestnil na krásnom 
 
2. mieste
náš Marko Medvecký (4.r.) z 3. triedy 
s prácou Chrobáčik Živôtik - kombinovaná technika. 
 
Markovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov a tvorivých síl.

 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Výzv– kód: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi: Vzdelávanie

Začiatok realizácie projektu: 18.09.2020

Koniec realizácie projektu: 31.08.2022

Predĺženie projektu: do 31.08.2023

Názov investičnej priority: Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.  

Ciele projektu:

 • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
 • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
 • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

Novinky

PREDČASNÉ PLNENIE POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA Zákonný zástupca má možnosť požiadať riaditeľku materskej školy, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, pred dovŕšením piateho roku veku do 31.augusta. Pôjde spravidla o deti s nadaním, alebo o deti,...
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, ORAVSKÉ NÁBREŽIE 142, 02744 TVRDOŠÍN        Riaditeľka MŠ, Oravské nábrežie 142, 02744 Tvrdošín oznamuje zákonným zástupcom, že        Zápis do materskej školy na školský rok 2022/2023        bude...
POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE  /ďalej len PPV/   Prijatím zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré...

UČÍME SA S LÍŠTIČKOU

21.05.2020 09:02
Environmentálny projekt ,, Učíme sa s líštičkou" získal grantovú podporu Nadácie Volkswagen Slovakia. Viac o projekte v časti projekty materskej školy.
   Naša materská škola je zapojená do projektu ,, Technika hrou od materských škôl", ktorý realizuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Viac v časti projekty materskej školy.
Projekt Detský svet vedy a techniky získal podporu od nadácie Volkswagen. Viac v časti projekty materskej školy.
Projekt Čarovný čas získal Európsky certifikát kvality. Viac sa dozviete o projekte v časti eTwinning.
Nadácia Volkswagen Slovakia schválila našu žiadosť o grant na podporu projektu ,,S líštičkou na cestách" v rámci grantového programu Projekty zamestnancov. Viac sa dozviete v časti projekty Materskej školy.
V tomto roku sa naša materská škola zapojila do európskeho programu eTwinning, ktorého cieľom je vytváranie medzinárodnej spolupráce. Svedčí o tom aj príbeh spolupráce troch materských škôl v dvoch štátoch pod názvom "ČAROVNÝ ČAS".  Spolupráca našej materskej školy začala s Materskou školou v...