Stravovanie

Vedúca školskej jedálne: Ľudmila Žofajová
Zamestnanci ŠJ:  Marta Stankievičová, Daniela Lenčuchová

Deťom poskytujeme plnohodnotnú a vyváženú stravu, je zachovaná vhodná skladba jedálnička. Deti majú dostatok ovocia a zeleniny. Je zabezpečený pitný režim detí.

Stravná jednotka na jeden celý deň zahŕňa desiatu, obed a olovrant v celkovej sume:
1, 24 €     

Desiata - 0,28 €     

Obed - 0,73 €     

Olovrant - 0,23 €     

 

Upozorňujeme rodičov, že od 1..02.2014 sa mení číslo účtu Školskej jedálne:

SK 18 0200 0000 0000 2793 5332