Rokovací poriadok PR

Čl. 1

 

Úvodné ustanovenia

 

Rokovací poriadok pedagogickej rady (PR) Materskej školy 1, Oravské nábrežie 142 upravuje postup pri príprave, rokovaní pedagogickej rady, prijímaní uznesení, prijímaní opatrení a kontrole ich plnenia.

 

Čl. 2

 

Postavenie a poslanie PR

 

1. PR školy je poradným orgánom riaditeľky školy.

2. PR patria kompetencie podľa platnej legislatívy.

Pedagogická rada:

·         prerokúva plán práce školy a hodnotí jeho plnenie,

·         hodnotí výsledky výchovnej a vzdelávacej činnosti za polročné obdobie a za celý školský rok,

·         prerokúva návrh počtu tried,

·         rokuje o organizácii výchovy a vzdelávania,

·         rokuje o školskom poriadku,

·         rokuje o návrhoch a otázkach, ktoré jej predloží riaditeľka školy, resp. akýkoľvek jej člen,

·         prerokúva kritériá prijímania detí do MŠ.

 

Čl. 3

 

Práva a povinnosti členov pedagogickej rady

 

1.      Člen PR má právo:

·         podieľať sa na príprave rokovania PR,

·          navrhovať body programu rokovania PR,

·         vznášať otázky a vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným bodom programu,

·         oboznamovať účastníkov PR o svojich poznatkoch a skúsenostiach z oblasti výchovy a vzdelávania detí,

·         navrhovať pripomienky, odporúčania, závery a opatrenia,

·         hlasovať o predkladaných návrhoch.

a)      Povinnosťou člena PR je:

·         zúčastňovať sa na rokovaní PR,

·         plniť závery a úlohy prijaté na zasadnutí PR:

 

Čl. 4

 

Príprava na rokovanie pedagogickej rady

 

1.  PR sa pri svojom rokovaní riadi plánom svojej činnosti, ktorý je súčasťou plánu práce školy na príslušný školský rok.

2Za činnosť PR školy zodpovedá riaditeľka MŠ a zástupkyňa, ktoré zvolávajú a riadia jej rokovanie, v prípade ich neprítomnosti zvoláva a riadi rokovanie PR nimi poverený pedagogický zamestnanec.

3.  PR sa stretáva najmenej päťkrát v školskom roku.

4.  Rokovanie PR pripravuje vedenie školy v súčinnosti s vedúcim metodického združenia na základe plánu práce PR, plánu práce MŠ a aktuálnych úloh MŠ.

5. Riadne rokovanie PR sa uskutočňuje podľa harmonogramu zasadnutí PR uvedeného v pláne práce školy. V odôvodnených prípadoch má riaditeľka, resp. zástupkyňa MŠ právo preložiť termín zasadnutia PR.

6.  Mimoriadne zasadnutie PR zvoláva riaditeľka MŠ podľa potreby alebo vždy, ak to navrhne aspoň 1/4 členov PR.

7.  O programe rokovania PR sú pedagogickí zamestnanci oboznámení najmenej 3 dni vopred. Dokumenty vyžiadané ktorýmkoľvek členom PR musia mať písomnú formu a musia byť členom PR sprístupnené najneskôr v deň konania PR, najmenej 6 hodín pred jej začatím.

 

Čl. 5

 

Rokovanie Pedagogickej rady

 

Členom PR je každý pedagogický zamestnanec MŠ.

1.      Prizvaní hostia vstupujú do rokovania na základe ústneho požiadania, slovo im udeľuje predsedajúci.

2.      Neúčasť pedagogického zamestnanca na zasadnutí PR a predčasný odchod zo zasadnutia ospravedlňuje riaditeľ MŠ zásadne pred zasadnutím PR, vo výnimočných prípadoch po ukončení rokovania PR.

3.      Na úvod rokovania oboznámi predsedajúci účastníkov s výsledkami prezentácie – počet prítomných členov, počet neprítomných členov, mená ospravedlnených členov, zisťuje sa uznášaniaschopnosť PR.

4.      Na začiatku rokovania PR predsedajúci oboznámi prítomných s programom, ktorý predloží na schválenie členom PR.

5.      V úvode rokovania PR určí predsedajúci zapisovateľa.

6.      Predsedajúci vykoná kontrolu plnenia uznesení a zadaných úloh z poslednej PR.

7.      Do diskusie sa členovia a ostatní prizvaní hostia hlásia zdvihnutím ruky, slovo im udeľuje predsedajúci podľa poradia.

8.      Účastníci rokovania nesmú rušiť vystúpenie diskutujúceho, ktorému bolo udelené slovo. Vo výnimočných prípadoch, ak sa diskutujúci výrazne vzdiali od témy rokovania, upozorní ho na danú skutočnosť predsedajúci a až potom mu odoberie slovo.

9.      Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý člen PR. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.

 

 

Čl. 6

 

Prijímanie uznesení pedagogickou radou

 

PR je schopná uznášať sa, ak sú na nej prítomné aspoň 2/3 členov. Pred začiatkom každého hlasovania predsedajúci preverí schopnosť PR uznášať sa.

·         Rozhodnutia sa prijímajú hlasovaním, ktoré môže byť verejné alebo tajné. Verejné hlasovanie sa uskutočňuje zdvihnutím ruky. PR môže nadpolovičnou väčšinou prítomných členov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasy pri tajnom hlasovaní spočítavajú traja schválení členovia PR.

·         Hlasovacie právo majú iba pedagogickí zamestnanci, ktorí sú osobne prítomní na rokovaní PR. Hlasovanie v zastúpení nie je prípustné.

·         Prizvaní hostia sa hlasovania nezúčastňujú.

·         Na prijatie uznesenia PR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny z celkového počtu prítomných členov PR.

·         V prípade podmieňujúceho návrhu sa hlasuje o každom návrhu osobitne vrátane pôvodného návrhu.

·         Ak sa návrh skladá z niekoľkých častí, prednesie sa najprv celý návrh a potom sa hlasuje o každej časti osobitne vrátane pôvodného návrhu.

·         Uznesenie PR a zápisnica z rokovania PR sa zverejní na oznamovacej tabuli v priestoroch MŠ do 5 pracovných dní od rokovania PR okrem výnimočných prípadov.

·         Členovia PR, ktorí neboli prítomní na rokovaní, sú povinní oboznámiť sa s obsahom rokovania, jeho závermi, uzneseniami a výsledkami, čo potvrdia svojim podpisom v prezenčnej listine.

·         Za zápis z rokovania je zodpovedný zapisovateľ, jeden overovateľ

·         Výkon uznesenia PR je pozastavený, ak je uznesenie v rozpore s legislatívnymi predpismi.

 

Čl. 7

 

Zápis z rokovania

 

 

1. O každom rokovaní PR sa spíše zápisnica, ktorá musí obsahovať:

·         dátum a miesto rokovania,

·         meno a priezvisko zapisovateľa a overovateľa zápisnice

·         program rokovania,

·         stručný a výstižný záznam prerokúvaných otázok a diskusie,

·         výsledky rokovania, výsledky hlasovania o návrhoch záverov,

·         priloženú prezenčnú listinu,

·         prijaté uznesenia z rokovania PR,

·         podpis zapisovateľa, overovateľa a  riaditeľky MŠ,

·          prílohy.

 

2. Zápisnica je k dispozícii na nahliadnutie každému pedagogickému zamestnancovi školy do 5 pracovných dní po rokovaní PR na oznamovacej tabuli v jedálni MŠ.

 

Čl. 8

 

Záverečné ustanovenia

 

1.  Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku navrhuje, prerokúva a schvaľuje PR.

2. Tento rokovací poriadok je zverejnený na tabuli oznamov v MŠ a na web stránke MŠ.

 

Tento rokovací poriadok bol schválený pedagogickou radou školy dňa 27. augusta 2014  a nadobúda účinnosť dňa 2. septembra 2014.