Volebný poriadok rady školy

29.03.2016 11:52

VOLEBNÝ PORIADOK

 Rada Školy  

 

 

 

 

 

 

 

Úvod

 

Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely voľby členov do rady školy, ktorá sa ako orgán školskej samosprávy ustanovuje v zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a riadi sa Vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

 

Čl.1

Všeobecné ustanovenia

Ø  Voľby Rady školy (ďalej RŠ) vyhlasuje zriaďovateľ v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

 

Ø  Voľby členov RŠ z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy zabezpečuje riaditeľ školy  najneskôr 30dní v termíne skončenia funkčného obdobia RŠ. / apríl - máj 2016 /

 

Ø  Riaditeľ školy zverejní na verejne prístupnom mieste v škole oznam o dátume a mieste konania volieb, informáciu o počte volených členov do RŠ za jednotlivé kategórie, všeobecné pokyny k spôsobu volieb a volebný poriadok najneskôr 5 dní pred začiatkom volieb.

 

Ø  Rada školy má 7 členov a pozostáva z nasledujúcich zástupcov:

 

·         Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov

·         Jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

·         Štyria zvolení zástupcovia rodičov detí materskej školy

·         Jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa materskej školy

 

Ø  Členom RŠ nemôže byť riaditeľ alebo zástupca školy.

 

Ø  Volebné právo majú všetci zamestnanci materskej školy, ktorí majú v  školskom roku 2015/2016 uzatvorenú platnú pracovnú zmluvu  a  zákonní zástupcovia detí / rodičia /, ktorí navštevujú MŠ 1, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín v danom školskom roku.

 

Ø  Miesto konania volieb: školská telocvičňa / na poschodí /

 

Ø  Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním

 

Ø  Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, predseda volebnej komisie vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

 

Ø  Kandidáta na voleného člena RŠ môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov / vzor písomného súhlasu je súčasťou príloh tohto dokumentu /.

 

Ø   Hlasovací lístok upravuje volič obvyklým spôsobom a to zakrúžkovaním poradového čísla vedľa mena kandidáta, ktorého chce voliť. Presné informácie o postupe a spôsobe hlasovania poskytne voličom volebná komisia pred samotnými voľbami.

 

Ø  Hlasovací lístok musí obsahovať presný názov školy, pečiatku školy a v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých kandidátov, ktorí súhlasili s kandidatúrou na funkciu člena rady školy. Hlasovacie lístky sa pripravujú pre každú kategóriu volených zástupcov do rady školy zvlášť.

 

Ø  Členmi RŠ sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov, podľa výsledkov

volieb, ktoré vyhlási volebná komisia.

 

 

Časť II.

Mandátová komisia

Ø  Mandátová komisia (ďalej MK) je menovaná riaditeľom školy pre všetky voľby.

 

Ø  MK je zložená z troch členov a zriaďuje sa v škole s cieľom zistenia účasti oprávnených voličov.

 

Ø  Činnosť mandátovej komisie:

·         Na základe menného zoznamu kontroluje počet všetkých oprávnených voličov jednotlivých volieb

·         Podáva správu riaditeľovi o počte zúčastnených  oprávnených voličov

·         Riaditeľ vyhlasuje na základe hlásenia mandátovej komisie platnosť/neplatnosť volieb.

 

 

 

 

 

Časť III.

Volebná komisia

Ø  Voľby zástupcov pedagogických, nepedagogických zamestnancov a rodičov do RŠ riadi volebná komisia (ďalej VK) menovaná riaditeľom školy. Volebná komisia je trojčlenná. Predsedu VK si členovia ustanovia sami. Členom volebnej komisie môže byt iba ten, kto súhlasí so svojím členstvom vo VK. Volebná komisia je zriadená s cieľom prípravy, organizácie, kontroly a vyhodnotenia volieb. Za jej činnosť je zodpovedný predseda VK.

 

Ø  Činnosť volebnej komisie pred konaním volieb:

 

·         Skontroluje zverejnenie oznamu o konaní volieb a možnosti podávať návrhy na kandidátov do volieb RŠ v určenom termíne,

·         V spolupráci s riaditeľom školy a triednymi učiteľmi zistí počet oprávnených voličov,

·         V spolupráci s riaditeľom školy zabezpečí vytlačenie zodpovedajúceho počtu hlasovacích lístkov pre jednotlivé voľby:                                                       Hlasovací lístok pre voľbu zástupcov pedagogických zamestnancov do Rady školy v Materskej škole, Oravské nábrežie 142,Tvrdošín,                                   Hlasovací lístok pre voľbu zástupcu nepedagogických zamestnancov do Rady školy v Materskej škole, Oravské nábrežie 142,Tvrdošín,                                   Hlasovací lístok pre voľby zástupcov rodičov žiakov do Rady školy do Rady školy v Materskej škole, Oravské nábrežie 142,Tvrdošín,                                    ktoré budú obsahovať dátum konania volieb, informáciu o počet volených kandidátov, všeobecné pokyny k spôsobu voľby (označenie zakrúžkovaním) a  očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov,

·         V spolupráci s riaditeľom školy zabezpečí vytlačenie zodpovedajúceho počtu hlasovacích lístkov pre voľby zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, hlasovacie lístky s kandidátmi rodičov, označených číslom a usporiadaných podľa abecedného poradia,

·         Zabezpečí, že hlasovacie lístky budú opatrené presným názvom školy a pečiatkou školy,

·         Zabezpečí vytlačenie prezenčných listín,

·         Skontroluje pripravenosť volebnej miestnosti a hlasovacej urny

 

Ø  Činnosť volebnej komisie počas konania volieb:

 

·         Na základe poverenia riaditeľom školy predseda VK otvorí voľby a oboznámi voličov so spôsobom hlasovania,

·         Pred vydaním hlasovacieho lístka voličovi zabezpečí jeho zapísanie do prezenčnej listiny (poradové číslo, meno a priezvisko, podpis),

·         Pri voľbách zástupcov rodičov pripraví prezenčné listiny voličov podľa jednotlivých tried materskej školy,

·         Dohliada na transparentný priebeh volieb,

·         Riešenie sporných prípadov je v kompetencii volebnej komisie.

 

Ø  Činnosť volebnej komisie po vykonaní volieb:

 

·         Bezprostredne po ukončení volieb zistí počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

·         Sčíta platné hlasovacie lístky, pričom za platné hlasovacie lístky sa považujú tie, na ktorých je označený zakrúžkovaním určený alebo nižší počet kandidátov podľa jednotlivých častí tohto volebného poriadku; poškodený hlasovací lístok (roztrhnutý, popísaný, pokreslený, a pod.), ktorý spĺňa ostatné podmienky, je neplatný,

·         Dopísaní kandidáti sa neberú do úvahy, ale ak hlasovací lístok spĺňa ostatné podmienky je platný,

·         Sčíta neplatné hlasovacie lístky, pričom hlasovací lístok je neplatný, ak je kandidát označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním, alebo je zakrúžkovaný vyšší ako stanovený počet kandidátov,

·         Vykoná sčítanie hlasov pre jednotlivých kandidátov,

·         Pri sčítaní hlasovacích lístkov a hlasov sú prítomní len členovia VK,

·         V prípade rovnosti hlasov o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním predseda VK za prítomnosti členov VK, riaditeľa školy.

·         Z priebehu volieb v každej skupine voličov zabezpečí vyhotovenie zápisnice, ktorú podpíšu všetci členovia VK

·         Zápisnica obsahuje:

a.       označenie volieb,

b.      termín konania volieb,

c.       počet oprávnených voličov,

d.      počet zúčastnených voličov,

e.       zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov,

f.       zoznam zvolených členov RŠ,

g.      v prípade sporných situácií počas volieb ich stručnú charakteristiku a spôsob riešenia,

h.      prílohu tvoria prezenčné listiny voličov.

 

Ø  Zápisnice z volieb spolu s prílohou a hlasovacími lístkami odovzdá predseda volebnej komisie riaditeľovi školy bezprostredne po ukončení sčítania hlasov.

 

Ø  VK oficiálne vyhlási výsledky volieb zverejním v priestoroch MŠ a následne publikovaním na webovej stránke školy a tým ukončí činnosť volebnej komisie.

 

 

Časť IV.

Hlasovací lístok

Ø  Platný hlasovací lístok musí spĺňať nasledovné podmienky:

·         zvolený kandidát je označený zakrúžkovaním poradového čísla,

·         zakrúžkovaný je určený alebo nižší počet kandidátov

 

Ø  Neplatný hlasovací lístok:

·         kandidát je označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním,

·         zakrúžkovaný je vyšší ako stanovený počet kandidátov

·         pri dopísaní ďalšieho kandidáta

 

Časť V.

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov

 

Ø  Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov zabezpečí zástupca MŠ poverený riaditeľom  školy v spolupráci s volebnou komisiou.

 

Ø  Volebný lístok okrem všeobecných údajov a identifikačných znakov obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých pedagogických zamestnancov MŠ, ktorí volebnej komisii neoznámia svoj nesúhlas s kandidatúrou.

 

Ø  Kandidátom na volebnom lístku nemôže byť člen volebnej komisie, nakoľko nemôže kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.

 

Ø  Každý oprávnený volič, pedagogický zamestnanec, môže na volebnom lístku z uvedených kandidátov vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac 1 kandidáta pedagogického zamestnanca MŠ. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

 

Ø  Členom RŠ sa stáva jeden kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov za pedagogických zamestnancov MŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších kandidátov v poradí rozhodne o členstve v rade školy žrebovaním predseda VK za prítomnosti členov VK, riaditeľa školy.

 

Ø  Ak zástupca pedagogických zamestnancov  prestane byť zamestnancom školy, členom rady školy sa stáva ďalší pedagogický zamestnanec, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

 

 

 

Časť VI.

Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov

 

Ø  Voľby zástupcov nepedagogických zamestnancov zabezpečí zástupca MŠ poverený riaditeľom  školy v spolupráci s volebnou komisiou.

 

Ø  Volebný lístok okrem všeobecných údajov a identifikačných znakov obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých nepedagogických zamestnancov MŠ, ktorí volebnej komisii neoznámia svoj nesúhlas s kandidatúrou.

 

Ø  Kandidátom na volebnom lístku nemôže byť člen volebnej komisie, nakoľko nemôže kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.

 

Ø  Každý oprávnený volič, nepedagogický zamestnanec, môže na volebnom lístku z uvedených kandidátov vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac 1 kandidáta nepedagogického zamestnanca uvedeného na volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

 

Ø  Členom RŠ sa stáva jeden kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov za nepedagogických zamestnancov MŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších kandidátov v poradí rozhodne o členstve v rade školy žrebovaním predseda VK za prítomnosti členov VK, riaditeľa školy.

 

Ø  Ak zástupca nepedagogických zamestnancov  prestane byť zamestnancom školy, členom rady školy sa stáva ďalší nepedagogický zamestnanec, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

 

Ø  V prípade, ak sú v MŠ iba dvaja členovia nepedagogických zamestnancov

 

 

 

Časť VII.

Voľby zástupcov rodičov

 

Ø  Voľby zástupcov rodičov zabezpečí zástupca MŠ poverený riaditeľom školy v spolupráci s volebnou komisiou.

 

Ø  Kandidáta na voleného člena RŠ môže po jeho písomnom súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov alebo kandidát sám môže oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do RŠ. Termín prijatia návrhov kandidátov do volieb RŠ je do: 13.04.2016 na riaditeľstve materskej školy.

 

Ø  Volebná komisia prijíma návrhy na kandidátov, zostaví kandidátku, pripraví prezenčné listiny voličov zostavené podľa jednotlivých tried MŠ, vyhotoví volebný lístok, ktorý bude okrem všeobecných údajov a identifikačných znakov obsahovať očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov s uvedenou triedou MŠ, ktorú dieťa kandidáta navštevuje.

 

Ø  Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac štyroch kandidátov za rodičov MŠ uvedených na volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

 

Ø  Volebný lístok upravený podľa vlastnej vôle vhodí oprávnený volič osobne do urny umiestnenej v telocvični materskej školy.

 

Ø  Oprávnení voliči z radov rodičov si môžu uplatniť len jeden hlas bez ohľadu na počet detí v materskej škole.

 

Ø  Členmi RŠ sa stávajú prví štyria kandidáti podľa počtu získaných hlasov za rodičov  detí MŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov v poradí o zvolení za člena RŠ  za rodičov MŠ, rozhodne žrebovaním predseda VK za prítomnosti členov VK, riaditeľa školy.

 

Ø  Ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy, členom rady školy sa stáva ďalší zvolený zástupca rodičov, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

 

 

 

Časť VIII.

Záverečné ustanovenia

 

Ø  Zápisnice z volieb vyhotovené volebnou komisiou spolu s prezenčnými listinami a hlasovacími lístkami budú archivované v materskej škole počas celého funkčného obdobia rady školy.

 

Ø  Ustanovujúce zasadnutie RŠ zabezpečí riaditeľ školy v primeranom termíne od skončenia volieb.

 

Ø  Na ustanovujúcom zasadnutí RŠ si členovia spomedzi seba tajnou voľbou, alebo dohodou volia predsedu. Predseda je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov z počtu všetkých členov rady školy. Z ustanovujúceho zasadnutia RŠ sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do RŠ, mená a priezviská členov RŠ, meno a priezvisko zvoleného predsedu RŠ a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí zvolený predseda RŠ.

 

Ø  Zápisnicu a prezenčné listiny z volieb do RŠ v dvoch vyhotoveniach je predseda RŠ povinný zaslať zriaďovateľovi najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia RŠ.

 

Ø  V prípade, ak niektorý z volených členov rady školy prestane spĺňať podmienky pre členstvo v rade školy, nastupuje do rady školy ďalší volený člen v poradí určenom vo voľbách v jednotlivých kategóriách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Tvrdošíne  dňa: 09.03.2016                                        Ľubica Krasulová

                                                                                          Riaditeľ MŠ

—————

Späť