Stanovy Občianskeho združenia

07.12.2013 17:04

Stanovy Občianskeho združenia

Kráľovská koruna

 

ČL.1

Základné ustanovenia

 

1.                  Občianske združenie Kráľovská koruna / ďalej len: OZ Kráľovská koruna / je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí a o rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.

2.                   Názov OZ:  Občianske združenie Kráľovská koruna                                                                                                                           oficiálna skratka názvu je: OZ Kráľovská koruna

3.                   Sídlo OZ: Materská škola 1, Oravské nábrežie 142, 02744 Tvrdošín

4.                    Územná pôsobnosť združenia: združenie vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky

 

ČL.2

Ciele a činnosti

 

Ciele a činnosti OZ Kráľovská koruna

Aktívne pomáhať pri:

*      výchove a  vzdelávaní detí a  skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

*      riešení výchovných, vzdelávacích a prevádzkových problémov

*      financovaní, skvalitnení a skrášľovaní interiéru a exteriéru materskej školy

*      financovaní nákupu a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborného materiálu pre deti a pedagogických pracovníkov

*      nákupe hračiek

*      zhromažďovaní námetov, požiadaviek a pripomienok rodičov

*      zabezpečovaní digitálnych technológii a softwarového vybavenia do materskej školy

*      poskytovaní prostriedkov na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, kultúrne a športové aktivity

*      spájaní rodičov a  priateľov materskej školy v spoločnom úsilí o zveľaďovanie materskej školy a pri podpore jej aktivít

 

ČL.3

Členstvo, práva a povinnosti člena

 

*      Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne  úkony, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia, ako aj právnická osoba. Občianske združenie je dobrovoľné, otvorené a nemá ohraničený počet členov.

*      Členmi OZ Kráľovská koruna môžu byť rodičia, ktorých dieťa (deti) navštevujú Materskú školu 1, Oravské nábrežie 142, 02744 Tvrdošín

*      Členstvo vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom člena do zoznamu členov združenia, ktorý je totožný s prezenčnou listinou z prvej schôdze valného zhromaždenia a vyplnením písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

*      Zánik členstva:

-          ak sa člen na prvej schôdzi valného zhromaždenia nezapíše do zoznamu, alebo sa dodatočne do 15 dní nedoplní do zoznamu

-          vystúpením: členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia

-          člen môže vystúpiť kedykoľvek

-          vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v

stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

 

-          úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby

 

-          zánikom združenia

 

 

*      Práva:

-          člen má právo podieľať sa na činnosti podľa svojich možností a schopností

-          byť informovaný o  činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia

-          voliť a byť volený do orgánov združenia

 

*      Povinnosti:

 

-          člen je povinný dodržiavať stanovy občianskeho združenia

-          plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia

-          chrániť majetok občianskeho združenia

-          aktívne sa podieľať na činnosti občianskeho združenia

 

 

ČL.4

Orgány občianskeho združenia

 

*      najvyšším orgánom je valné zhromaždenie

*      výkonným orgánom  je predsedníctvo:  tvorí ho predseda, podpredseda, hospodár a ďalší dvaja členovia

*      štatutárny orgán, ktorý zastupuje organizáciu vo vonkajších vzťahoch tvorí predseda a podpredseda

*      kontrolným orgánom je revízna komisia, ktorá kontroluje hospodárenie 

 

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Tvoria ho všetci členovia občianskeho združenia. Prostredníctvom valného zhromaždenia uplatňujú členovia svoje právo riadiť a kontrolovať činnosť občianskeho združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica členov. Rozhodnutia valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Valné zhromaždenie sa zvoláva minimálne raz ročne. Vedie ho predseda, ktorý zodpovedá za vypracovanie zápisnice. Zápisnicu podpisuje predseda a dvaja členovia predsedníctva. Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi združenia.

-          rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením

-          schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

-           schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

-           schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

-          volí a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolný orgán

-           schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia

Predsedníctvo

Predsedníctvo je riadiacim orgánom občianskeho združenia a tvoria ho piati členovia volení valným zhromaždením na obdobie troch rokov. Predsedníctvo zvoláva valné zhromaždenie občianskeho združenia podľa potreby, najmenej však  jedenkrát  za rok. Predsedníctvo je uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Členstvo v predsedníctve je funkcia neplatená. Predsedníctvo sa schádza najmenej dva krát do roka. Schôdzu predsedníctva zvoláva predseda alebo podpredseda združenia.

-          riadi činnosť združenia v období  medzi zasadnutiami valného zhromaždenia

-          volí spomedzi členov predsedníctva predsedu, ktorý je štatutárnym orgánom občianskeho združenia a zastupuje združenie navonok, podpredsedu a hospodára

-          zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania 

-          pripravuje ročnú správu o činnosti občianskeho združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení, ktorú predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie

-          rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou občianskeho združenia

-          rozhoduje o prijatí nových členov do občianskeho združenia

-          rozhoduje o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami občianskeho združenia

-          ustanovuje likvidátora v prípade zániku občianskeho združenia

 

Revízna komisia

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ho traja členovia volení valným zhromaždením. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve združenia. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. Funkčné obdobie je tri roky.

-          kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie

-          kontroluje  dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

-          posudzuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu, správu o hospodárení občianskeho združenia vypracovanú predsedníctvom predtým ako ju prijme valné zhromaždenie

 

 

 

ČL.5

Hospodárenie občianskeho združenia

 

Združenie hospodári so svojim majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný školský rok. Hospodárenie podlieha kontrole revíznej komisie. Hospodár je oprávnený disponovať s účtom združenia v peňažnom ústave.

Majetok združenia tvoria:

-          2% z dane fyzických osôb

-          dary  od fyzických a právnických osôb

-          dotácie a granty

-          úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch

-          výnosy zo  vzdelávacích a spoločenských akcií

-          príjmy z činností pri naplňovaní cieľov OZ

-          výnosy z majetku OZ

-          dotácie zo štátneho rozpočtu

-          OZ možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu a miestneho rozpočtu

Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľa občianskeho združenia, prípadne na iné aktivity v súlade so stanovami.

 

ČL.6

Zánik občianskeho združenia

 

Združenie zaniká:

-          zlúčením s iným občianskym združením

-          dobrovoľným rozpustením

V prípade dobrovoľného rozpustenia predsedníctvo ustanoví  likvidátora. Pri likvidácii občianskeho združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Likvidačný zostatok sa môže použiť  výlučne na potreby materskej školy. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

 

ČL.7

Záverečné ustanovenia

 

Stanovy  nadobúdajú  platnosť dňom  registrácie združenia Ministerstvom vnútra SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 

 

 

V Tvrdošíne dňa 14.11.2013

 

 

 

—————

Späť