Oznámenie o konaní volieb do RADY ŠKOLY

29.03.2016 11:48

Oznámenie o konaní volieb do RADY ŠKOLY

 

Riaditeľka MŠ Oravské nábrežie 142, Tvrdošín, oznamuje v súlade so zákonom NR SR                č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky    č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

 

 konanie volieb do Rady školy pri MŠ 1, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín

 

dňa 27.04.2016 /streda/  o 11,00 hod. telocvičňa MŠ / na poschodí/

o   voľba zástupcu  pedagogických zamestnancov do RŠ

o   voľba zástupcu nepedagogických zamestnancov do RŠ

 

dňa 27.04.2016 /streda/  od  14,00 hod. telocvičňa MŠ / na poschodí/

o   voľba zástupcov  rodičov žiakov  školy

 

Voľby sú všeobecné, slobodné, rovné a tajné

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, predseda volebnej komisie vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

Rodičia – voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v MŠ. Do Rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy štyria zástupcovia rodičov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Do Rady školy môže kandidovať každý z rodičov detí navštevujúcich MŠ, s výnimkou toho, ktorý je zamestnancom školy, ak má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný, súhlasí s kandidatúrou a navrhne ho iný volič, alebo ak sám oznámi svoje rozhodnutie kandidovať vo voľbách do 13.04.2016. V prípade rovnakého počtu hlasov v poradí o zvolení za člena RŠ  za rodičov MŠ, rozhodne žrebovaním predseda Volebnej komisie za prítomnosti členov volebnej komisie a riaditeľa školy.

 

 

 

 

V Tvrdošíne 01.04.2016                                                                  Ľ. Krasulová, RMŠ

—————

Späť