Projekty materskej školy

Nadácia Volkswagen opäť pomôže našej materskej škole!!!

Technický projekt " Deský svet vedy a tehniky"

Na základe žiadosti o grant na podporu projektu " Detský svet vedy a techniky" sa nadácia Volkswagen pozitívne vyjadrila a podporila našu žiadosť, čím sme získali finančnú podporu na rozvoj tehnického myslenia a zručností u detí našej materskej školy.

Cieľ projektu:

Vytvoriť v triedach centrá aktivít „Dielňa“ a „Pokusy“, čím vytvoríme tvorivé prostredie na rozvíjanie špecifických manuálnych zručností a základných spôsobilostí vedeckej práce u detí

 Cieľová skupina:

Deti vo veku 3-6 rokov

Priebeh realizácie projektu:

19. január 2018           Povolania – konštruktéri, dizajnéri, opravári

26. január 2018           Volkswagenníky v ľadovom kráľovstve

Očakávané prínosy projektu:

 • Hravou formou si na elementárnej úrovni deti osvoja technické a vedecké myslenie využiteľné v reálnom živote
 • Zážitkovým učením, manipuláciou s reálnymi predmetmi ako aj hračkami nadobudnú veku primerané poznatky, ktoré vytvoria základ pre vyššie vzdelávanie
 • Intenzívnejšie sa rozvinú vyššie kognitívne funkcie, ako sú : pamäť a myslenie
 • Získajú základy ekonomického správania a bezpečnosti pri práci
 
 
 

Dopravný projekt ,, S líštičkou na cestách"

 
Nadácia Volkswagen Slovakia schválila našu žiadosť o grant na podporu projektu ,,S líštičkou na cestách" v rámci grantového programu Projekty zamestnancov.

Cieľ projektu:

Vytvoriť dopravné ihrisko, na  ktorom si prostredníctvom zážitkového učenia deti osvoja správanie sa na cestách a pri dopravných situáciách

 Cieľová skupina:

Deti vo veku 3-6 rokov

Priebeh realizácie projektu:

 • Príprava plochy detského ihriska na školskom dvore  1.9.-15.9.2017
 • Týždenný projekt: ,, Bezpečne v našom meste"        18.9.-22.9.2017
 • Nácvik správneho prechádzania cez cestu, správneho jazdenia na detských dopravných prostriedkoch  18.9.-26.10.2017
 • Využitie digitálnych učebných pomôcok, hier s dopravnou tematikou   18.9.-26.10.2017
 • Denný projekt: Cesta nie je ihrisko, ukážka dopravných situácií na detskom dopravnom ihrisku  26.10.2017

Očakávané prínosy projektu:

 • hravou formou zvýšiť povedomie o základoch pohybu na kominikáciách
 • správne prechádzanie cez komunikáciu
 • osvojenie si dopravných značiek
 • získať základy ekologického cítenia využiteľného v doprave
 • význam práce polície pre účastníkov cestnej premávky
 

Príprava plochy detského ihriska  

 
 
        
       

Sen sa stal skutočnosťou 

 
 
 

 

 

   

 

28.9.2017  SME SLÁVNOSTNE OTVORILI DOPRAVNÉ IHRISKO

 
 

 

Nadácia Volkswagen pomáhala aj u nás            

 

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov  Nadácie Volkswagen a osobnej podpory pána L. Topľanského získala naša materská škola prostriedky na realizovanie dopravného projektu S líštičkou na cestách. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť dopravné ihrisko, na ktorom si prostredníctvom zážitkového učenia deti osvoja správanie na cestách a pri dopravných situáciách. Do prípravných prác sa zapojil pedagogickí kolektív a rodičia detí navštevujúcich materskú školu. Ruku k dielu priložila aj firma Visteon Námestovo, ktorá poskytla farby a materiál na maľovanie ihriska. Ďalší týždeň sa v materskej škole veselo pracovalo v duchu týždenného projektu ,, Bezpečne v našom meste“ a navštívili nás aj členovia dopravnej polície z PZ v Dolnom Kubíne.

A tak sme dňa 28.9. 2017 za prítomnosti zástupcu firmy Volkswagen L. Topľanskéko, zástupcov mesta Mgr. V. Jančekovej a Mgr. A. Čelkovej slávnostne otvorili naše vysnívané dopravné ihrisko. Na začiatok deti z celej materskej školy zatancovali veselý tanec a zarecitovali báseň ,, Križovatka“. Po úvodných slovách pani riaditeľky materskej školy a zástupkyne mesta slávnostnú pásku prestrihli hostia za asistencie detí. No a potom sa už na ihrisku ozývala pieseň ,,Tú, tú, tú, auto je už tu...“ a dopravné ihrisko sa zaplnilo rôznymi dopravnými prostriedkami.

Veľké ĎAKUJEME od detí  na záver nášho slávnostného otvorenia patrilo všetkým, ktorí prispeli k naplneniu nášho cieľa a to: Nadácii Volkswagen, Mestu Tvrdošín, firme Visteon Námestovo, rodičom a pani učiteľkám.