Projekty materskej školy

Dopravný projekt ,, S líštičkou na cestách"

 
Nadácia Volkswagen Slovakia schválila našu žiadosť o grant na podporu projektu ,,S líštičkou na cestách" v rámci grantového programu Projekty zamestnancov.

Cieľ projektu:

Vytvoriť dopravné ihrisko, na  ktorom si prostredníctvom zážitkového učenia deti osvoja správanie sa na cestách a pri dopravných situáciách

 Cieľová skupina:

Deti vo veku 3-6 rokov

Priebeh realizácie projektu:

  • Príprava plochy detského ihriska na školskom dvore  1.9.-15.9.2017
  • Týždenný projekt: ,, Bezpečne v našom meste"        18.9.-22.9.2017
  • Nácvik správneho prechádzania cez cestu, správneho jazdenia na detských dopravných prostriedkoch  18.9.-26.10.2017
  • Využitie digitálnych učebných pomôcok, hier s dopravnou tematikou   18.9.-26.10.2017
  • Denný projekt: Cesta nie je ihrisko, ukážka dopravných situácií na detskom dopravnom ihrisku  26.10.2017

Očakávané prínosy projektu:

  • hravou formou zvýšiť povedomie o základoch pohybu na kominikáciách
  • správne prechádzanie cez komunikáciu
  • osvojenie si dopravných značiek
  • získať základy ekologického cítenia využiteľného v doprave
  • význam práce polície pre účastníkov cestnej premávky
 

Príprava plochy detkého ihriska  

 
 
        
       

Sen sa stal skutočnosťou